Op maandag 15 mei j.l. was er in het Gildehuis een bijzondere algemene ledenvergadering.
In deze vergadering werden een aantal voorstellen gepresenteerd die een uitwerking zijn van de eerdere voorstellen van de werkgroep inzake de vernieuwing van het G.G.Gilde. De 38 aanwezige leden hebben kennis kunnen nemen van het Gildelogo nieuwe stijl wat in combinatie met de aanpak van onze website moet leiden tot een ‘bijdetijdse’ uitstraling. Formeel het belangrijkste onderwerp op deze avond was de opzet van de nieuwe statuten. Zonder in dit artikel in detail te gaan op alle tekstwijzigingen zijn er wel een aantal kernpunten te benoemen. De veranderde voorwaarden inzake de kerkelijke verbondenheid leidt er toe dat het lidmaatschap open staat voor eenieder die onze uitingen en verbinding met de R.K kerk wil respecteren. Ook het directe lidmaatschap van gildezusters, oftewel dames kunnen zonder de nu nog geldende noodzaak van een verbonden partner gewoon lid worden met alle rechten en plichten. Het kunnen deelnemen aan ledenvergaderingen en het vogelschieten zijn daar expliciete voorbeelden van! Ook de mogelijkheid om bij vertrek uit Soest lid te blijven van het G.G.Gilde heeft in deze statuten een plek gekregen.

Kortom, belangrijke wijzigingen die in deze nieuwe statuten verwoord zijn. De statutair vereiste vier/vijfde van het aantal leden waren in deze vergadering niet aanwezig om in één enkele vergadering een besluit te kunnen nemen. De wel aanwezige leden hebben met unanieme stemmen hun goedkeuring gegeven aan de voorstellen van het bestuur met de mogelijkheid van een enkele aanpassing. Statutair moet er voor deze statutenvernieuwing een 2devergadering plaatsvinden waar de dan aanwezige leden met drie/vierde meerderheid definitief een besluit kunnen nemen. Deze 2de vergadering vindt plaats op maandag 5 juni 2023 om 20.30 uur in het Gildehuis. Een officiële uitnodiging voor deze vergadering volgt nog. Op basis van de uitslag in deze vergadering kunnen de nieuwe statuten bij de notaris worden vastgelegd.
In aansluiting op de statuten werd ook een nieuw opgesteld huishoudelijk reglement besproken. Dit reglement kreeg ook in grote lijnen de instemming van de aanwezigen. Wel met de kanttekening dat er in de redactie en in enkele verwijzingen nog enkele correcties moeten plaatsvinden. Statutair is de vaststelling van het huishoudelijk reglement procedureel eenvoudiger en kan bij besluit van een ledenvergadering worden vastgelegd. 

Na de vergadering van 5 juni 2023 zal de communicatie naar onze leden worden uitgebreid en ook de buitenwereld worden mee genomen in onze vernieuwingsoperatie. Ook zal publiciteit worden gegeven aan een aantal overgangsbepalingen voor dit eerste jaar na de statutenveranderingen.
Wij denken dat de verbinding van de samenleving met het Gilde in Soest met dit alles een nieuwe fase in gaat en verder versterkt wordt. En dat op basis van de historie met behoud van vele mooie tradities van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest. Het beloofd een mooi teerjaar te worden van ons Soester Gilde met een nieuw elan!

Kees Wantenaar