Vraag uw lidmaatschap aan voor 31 oktober om nog in dat jaar in de algemene vergadering in december te worden voorgedragen aan de leden ter accordering.

Indien je gebruik wilt maken van bijzondere bepalingen zoals:

  • Vererven als oudste kind
  • Herintreder voormalig lid, momenteel woonachtig buiten Soest
  • Voormalig inwoner van Soest, niet eerder lid geweest (tot 1 augustus 2024 inschrijving mogelijk)
  • Gildevriend(in)
  • Lid van het Gildekorps

Vul het formulier in en informeer ons over de bijzondere bepaling via: ledenadministratie@gildesoest.nl
Bij reguliere aanvraag hoeft er niet een extra mail verzonden te worden.

Formulier wordt geladen ...

procedure:Na inzending van dit formulier en toebehoren, wordt de aanmelding besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Aan het eind van het verenigingsjaar op 31 oktober wordt de lijst vastgesteld voor de algemene vergadering in december van dat jaar, waar volgens eeuwenoud gebruik de aanwezige gildeleden zich definitief zullen uitspreken over toelating. Na gunstige beschikking volgt in de zomer de uitnodiging voor de officiële installatie conform een in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd protocol. Bij de inschrijving als gildelid wordt er van uit gegaan dat je aan deze installatie zult deelnemen en hiermee uitdrukking geeft aan de verbondenheid met het gilde.
Pas na de installatie mag je deelnemen aan het Koningsschieten!

De verruiming van de voorwaarden tot het lidmaatschap betekent ook dat Soester ingezetenen die aan de nieuwe voorwaarden in de statuten voldoen zich kunnen aanmelden als gildelid. Intredende gildeleden hoeven voortaan niet ingeschreven te zijn binnen de R.K. kerk maar wel de verbondenheid met de kerk te respecteren en te eerbiedigen.

Oud-inwoners van Soest die alsnog Gildelid willen worden kunnen voor 1 augustus 2024 (dus binnen een jaar) een aanvraag indienen bij het bestuur.

In de overgangsregeling(artikel 36) is tevens bepaald dat gildevrienden en vriendinnen binnen en buiten Soest zich kunnen aanmelden voor het lidmaatschap.
Hetzelfde geldt voor leden van ons korps die onder de oude statuten geen lid konden worden.

Om lid te worden moet men 18 jaar oud zijn.

Naast het inkoopbedrag van € 25,- heeft de algemene vergadering in december 2023 een jaarlijkse contributie van € 20,- per persoon vastgesteld.

Voor het inkoopbedrag en voor de jaarlijkse contributie ontvangt u per email een betaalverzoek.