Als het gezicht van het Gilde is het korps in vijftig jaar uitgegroeid tot een fenomeen binnen het Soester gildeleven. De optredens tijdens de Gildefeesten vormen slechts een klein onderdeel van het jaarlijkse programma. Op een maand na, wordt er het hele jaar door geoefend door de verschillende groepen binnen het korps. Naast muzikaliteit en behendigheid, is het ook de gezelligheid die de groep van meer dan vijftig mannen aan elkaar bindt.

Voor de historie van het Gildekorps moeten we verder terug in het eeuwenoude bestaan van het gilde.
Bij de heropbloei van het Soester Gilde in 1960 werd ook het Gildekorps nieuw leven ingeblazen. In eerste instantie in de vorm van een gelegenheidskorps bij het ambtsjubileum van burgemeester Baron S.P. Bentinck in 1960.

De historie van het Gildekorps gaat echter eeuwen terug en sluit aan bij de oorspronkelijke functie die de schutterij destijds bekleedde binnen onze samenleving. In de strijd tegen de buurtgemeenten Zeist, Leusden en Amersfoort werden tamboers en hoornblazers ingezet om signalen van de commandant over te dragen aan de manschappen. Al in 1578 wordt in vastlegging van bepaalde situaties gesproken over het "opkomen van de gildebroeders met sijn vendele ende tromme ende pijpen". Doordat na verloop van tijd de strijd met de buurtgemeenten was gestreden veranderde ook de functie van het Gildekorps. De "militaire" taak werd ingeruild voor een meer representatieve taak. Op het moment dat het Gilde naar buiten trad, deed men dat als Gildekorps.

Bij de heropbloei van het Soester Gilde in 1960 was de heroprichting van het Gildekorps een logisch gevolg. De belangrijke functies van vaandeldrager, gildetamboer en bode werden opnieuw ingevuld door gildeleden. In de eerste jaren was het aantal optredens van het korps zeer beperkt. Veel meer dan een optreden bij de Gildefeesten had het niet om het lijf.

Daarna werden de instrumenten en attributen weer opgeborgen, om een jaar later weer tevoorschijn te komen. In de jaren '70 en met name de jaren '80 groeide de omvang van het Gildekorps echter fors. De grote groep gelijkgeklede tamboers, hoornblazers, schutters en vendeliers vormden een imposant geheel. Het Soester Gilde werd dan ook steeds vaker gevraagd een optreden te geven bij bepaalde gelegenheden, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen.